Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

Przerwa w pracy PS14

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =


Zasady organizacji pracy Przedszkoli Samorządowych
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego​
w okresie lipiec – sierpień 2024 roku

 
Ilekroć we wniosku rekrutacyjnym oraz zasadach organizacji pracy Przedszkoli Samorządowych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie lipiec – sierpień 2024 roku jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 
1. W okresie wakacyjnym dyżury pełnią przedszkola:
LIPIEC 2024 r:
Przedszkole Samorządowe nr 12 (ul. Włókiennicza 7)    
www.przedszkole12.piotrkow.pl          telefon 44 732 36 08
Przedszkole Samorządowe nr 19 (ul. Belzacka 97D)
www.przedszkole19.piotrkow.pl         telefon 44 646 76 83
Przedszkole Samorządowe nr 26 (ul.Wojska Polskiego  133A)
 www.przedszkole26.piotrkow.pl    telefon 44 733 90 39
 
SIERPIEŃ 2024 r.:
Przedszkole Samorządowe nr 11 (ul. Mickiewicza 98/102)
                   www.przedszkole11.piotrkow.pl       telefon 44 732 55 51      
Przedszkole Samorządowe nr 20 (ul. Paderewskiego  1/A)
                   www.przedszkole20.piotrkow.pl     telefon 44 646 76 65
 
2. We wszystkich przedszkolach dyżurujących obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
3. Do przedszkoli dyżurujących przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących lub rodzica pracującego i samotnie wychowującego dziecko. 
4. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski.
5. Rodzic dziecka uczęszczającego do przedszkola, które nie pełni dyżuru wakacyjnego wybiera przedszkole oraz miesiąc, na który zapisze dziecko.
6. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli.
7. Wnioski będą do pobrania bezpośrednio w przedszkolu dyżurującym lub na jego stronie internetowej  w zakładce „Dyżur wakacyjny” od 12.04.2024 r.
8. Przedszkola dyżurujące przyjmują Wnioski w dniach 15.04.2024 r. – 19.04.2024 r.
9. Listy dzieci przyjętych zostaną wywieszone w przedszkolach dyżurujących w dn. 26.04.2024 r. o godz. 14:00. Rodzice dzieci nieprzyjętych w danym przedszkolu mogą ubiegać się o miejsce w pozostałych przedszkolach dyżurujących posiadających wolne miejsca.
10.Podstawą przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny będzie prawidłowo wypełniony 
i złożony Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie wakacji.
11.Wniosek musi być potwierdzony podpisem dyrektora przedszkola samorządowego macierzystego wraz z pieczątką placówki w celu potwierdzenia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym w bieżącym roku szkolnym.
12.Rodzic składa wniosek  do jednego wybranego przedszkola dyżurującego w danym miesiącu.
13.Rodzic dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny do 10 czerwca dostarcza upoważnienia do odbioru dziecka oraz ważne informacje dotyczące zdrowia dziecka.
14.Należności za świadczenia przedszkola rodzic dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny jest zobowiązany uregulować:
- za miesiąc lipiec do dnia 15 lipca 2024 r.
- za miesiąc sierpień do dnia 16 sierpnia 2024 r.