Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
   ZASADY   REKRUTACJI
  DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH
 NA ROK SZKOLNY 2021/2022
                Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne   miejsca 
                do   poszczególnych grup wiekowych i  uzależniona jest  od możliwości
                organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego  przyjmuje
                się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
                Informacja  o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany   nabór umieszczona
                zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach
                samorządowych  do dnia  26 lutego 2021r.
 
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
 
L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie
uzupełniające
 1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.-20.03.2021 r. 04.05.-04.05.2021 r.
 1.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 24.03.-29.03.2021 r.
 
11.05.-14.05.2021 r.
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30.03.2021 r.
godz.14.00
17.05.2021 r.
godz.14.00
 1.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 30.03. - 01.04.2021 17.05.- 20.05.2021 r.
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 02.04.2021 r.
godz.14.00
21.05.2021 r.
godz.14.00
 
 
 
 
 1. Rodzice składają  wniosek  wyłącznie  do  przedszkola pierwszego  wyboru.
   We wniosku  rodzice mogą   zaznaczyć  nie więcej niż   dwa inne przedszkola,
tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji  wniosek będzie   rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach  według  podanej kolejności. Jeżeli  dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola  z pierwszego wyboru, może być  przyjęte   do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte  do  żadnego z zaznaczonych we wniosku   przedszkoli  pozostaje  na listach  rezerwowych  w  danych   przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych  do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach  informacyjnych w przedszkolach
.
 
 1. Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA  GŁÓWNE
 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne  wychowanie  kandydata w rodzinie.
 • Objęcie  kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!
KRYTERIA DODATKOWE
 1. Kandydat, którego oboje rodzice  zatrudnieni  są w pełnym
       wymiarze  czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym
        – kryterium  stosuje się również  do rodzica samotnie
         wychowującego dziecko                                                                - 5pkt.                     
 
 1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola
         w dacie  składania wniosku i będzie uczęszczało nadal
       w roku, którego dotyczy rekrutacja                                                   -3pkt.                    
 
 1. Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania
       kandydata do 3 km                                                                           - 1 pkt.   
                                                  
Dokumenty  niezbędne  do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
 1. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 2. Oświadczenie rodziców/rodzica  kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 3.  Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania  kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
 
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe  poza terenem miasta Piotrkowa  Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego  w przypadku wolnych  miejsc po zakończonej rekrutacji  do   przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2021/2022.
 
 
 
 Informacje nt. rekrutacji do przedszkoli samorządowych znajdują się na stronie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Informacja o dzieciach przyjętych w roku przedszkolnym 2021/22 będą się znajdowały  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Kontakt

ul. Krakowskie Przedmieście 13
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732-56-66 przedszkole14@przedszkole14.piotrkow.pl

 

Załączniki artykułu

zasady-rekrutacji-przedszkola.-1612256070 (doc) 0.08mb, (pobrań: 31)
wniosek-przedszkole-2021-2022.-1611921605 (doc) 0.10mb, (pobrań: 51)

Poniedziałek 20 września 2021

Klemens, Mieczysława, Irena, Faustyna, Oleg, Eustachiusz, Eustachy, Fausta, Dionizy, Miłostryj, Barbara, Perpetua, Agnieszka