Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola 2022/2023

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Rekrutacja uzupełniająca do placówki na rok 2022/23 r. będzie trwać od 4 do 6 maja 2022 r.
Posiadamy ostatnie wolne miejsca w grupach dzieci młodszych.
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola i zasady rekrutacji dostępne są w załączniku.

ZASADY   REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023
             
 Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne   miejsca 
 do   poszczególnych grup wiekowych i  uzależniona jest  od możliwości
 organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego  przyjmuje
 się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 Informacja  o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany  nabór umieszczona
 zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach
 samorządowych  do dnia  28 lutego 2022 r.
 
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2022/2023
Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie
uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  01.03.2022 r. - 21.03.2022 r. 04.05.2022 r. - 06.05.2022 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  23.03.2022 r. -28.03. 2022 r. 09.05.2022 r. – 13.05.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 29.03.2022r.
godz. 14.00
16.05.2022 r.
godz. 14.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 29.03.2022r. -31.03.2022 r.
(od godz.14.00)
16.05.2022 r. (od godz.14.00) -18.05.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 01.04.2022 r.
godz. 14.00
19.05.2022 r.
godz. 14.00
 
 1. Rodzice składają  wniosek  wyłącznie  do  przedszkola pierwszego  wyboru.
We wniosku rodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola,tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji wniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola                  z pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowychw danych przedszkolach.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętychdo poszczególnych przedszkoli ogłaszane            są na tablicach informacyjnych w przedszkolach.
 
 1. Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych:
 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne  wychowanie  kandydata w rodzinie.
 • Objęcie  kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!
KRYTERIA DODATKOWE
 1. Kandydat, którego oboje rodzice  zatrudnieni  są w pełnym
       wymiarze  czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym
        – kryterium  stosuje się również  do rodzica samotnie
         wychowującego dziecko                                                                - 5pkt.                     
 
 1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola
  w dacie  składania wniosku i będzie uczęszczało nadal                                                                                                                       w roku, którego dotyczy rekrutacja                                                   -3pkt.                    
 
 1. Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania
       kandydata do 3 km                                                                           - 1 pkt.   
                                                  
 
 1. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 2. Oświadczenie rodziców/rodzica  kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 3.  Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania  kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
 
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe  poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego  w przypadku wolnych  miejsc po zakończonej rekrutacji  do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2022/2023.

 

Załączniki artykułu

wniosek-rekrutacja-przedszkole-1643094294 (doc) 0.07mb, (Pobrań: 16)
zasady-ps-2022-2023-1643094294 (doc) 0.06mb, (Pobrań: 21)
powrót